Global MyCard

ศูนย์การเรียนรู้

ใช้ครั้งแรกก็เชี่ยวชาญเลย

ตรวจสอบธุรกรรมออนไลน์

เราจะช่วยคุณทีละขั้นตอนจนกว่าคุณจะทำเสร็จ!

โปรดคลิกที่เมนูมุมบนขวาของเว็บไซต์ จากนั้นเลือก “ตรวจสอบธุรกรรมออนไลน์” ในเมนู

กรอกเบอร์มือถือหรืออีเมลที่คุณระบุระหว่างการทำธุรกรรม และเลือกเดือนที่ต้องการตรวจสอบธุรกรรม (แบบสอบถามนี้ใช้เบอร์มือถือเป็นตัวอย่าง)

กรอกรหัสยืนยันทาง SMS

หากทั้งข้อมูลที่กรอกและเดือนที่ตรวจสอบถูกต้อง ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบ